Soutěž diplomových a bakalářských prací 2008 - výsledky

SPONZOŘI: Ročník 2008 podpořili věcnými cenami - odbornými knihami - společnosti:

Princip a.s.  Intriple a.s. 

Diplomové a bakalářské práce

1.

Štumpf, Martin
Diplomová práce
Abstrakt

Implementation and test of a 2D-integral equation MoM-algorithm for the analysis of power-bus structures on printed circuit boards
This work is focused on the analysis of power-bus structures on printed circuit boards using the solution algorithm based on 2D-integral-equation formulation in the frequency domain. The algorithm is implemented in Matlab and is capable to analyze the parallel-plate structure with arbitrary material parameters, polygonal shape and number of ports. As output the program provides the frequency dependent voltage distribution between the plates, voltage/current relations between the ports and the radiation diagram of the structure. In order to simulate populated power-bus structures, the resulting Z-matrix can be converted into the so-called Touchstone Format file, which allows us to embed the power-bus structure into a network analysis (e.g. in ANSOFT Designer). All results are validated using the existing analytical solution for the rectangular structure, using a full-wave solver and by practical experiment.

FEKT, VUT
v Brně

2.

Kraček, Jan
Diplomová práce
Abstrakt

Tranzistorový oscilátor s dielektrickým rezonátorem
Práce se zabývá aplikací vyššího vidu kvádrového dielektrického rezonátoru pro konstrukci tranzistorového oscilátoru s pracovní frekvencí vyšší než 15 GHz ve struktuře mikropáskového vedení. Experimentálně bylo nalezeno uspořádání mikropáskového vedení a kvádrového dielektrického rezonátoru, které umožnilo vybuzení jeho vyšších vidů s vhodnými vlastnostmi pro tyto účely. Nalezené uspořádání bylo analyzováno simulátorem elektromagnetického pole a vybrané vyšší vidy byly identifikovány jako HEM221 a HEM222. Zároveň byla diskutována možnost predikce jim příslušející frekvence. S využitím vidu HEM221, resp. HEM222 byl malosignálovým přístupem navržen a realizován funkční vzorek tranzistorového oscilátoru odrazného typu s pracovní frekvencí 21,3 GHz resp. 25,4 GHz.

FEL, ČVUT
Praha
3.

Kotlan, Václav
Diplomová práce
Abstrakt

Analýza štěrbinového vedení buzeného reálným zdrojem
Tato práce se zabývá analýzou elektrického pole na štěrbinovém vedení buzeného reálným zdrojem. Je vytvořen program, který pro definovaný zdroj vypočítá rozložení pole na vedení. V oblasti blízké zdroje je pole dáno superpozicí vázaného a vytékajících vidů. Je vidět, že po určité vzdálenosti od zdroje, je pole rovno pouze vázanému vidu. Teoretické výsledky byly podloženy měřením. Práce doplňuje výsledky, které byly již dříve získány pro shodné vedení v oblasti mimo zdroje.

FEL, ČVUT
Praha
4.-5.

Bláha, Michal
Diplomová práce
Abstrakt

Rozšíření frekvenčního pásma částic metamateriálu
Cílem této práce je prozkoumat možnost rozšíření pásma za pomocí dvou metamateriálových vázaných rezonátorů, a to jak simulací, tak měřením. Týká se také vytvoření simulace modelu rezonátoru za pomoci součástek se soustředěnými parametry.

FEL, ČVUT
Praha
4.-5.

Pítra, Kamil
Bakalářská práce
Abstrakt

FM radiovýškoměr pro měření malých výšek
Předmětem mé bakalářské práce je návrh FM radiovýškoměru pro měření malých výšek pracujícím na principu měření záznějového kmitočtu. Radiovýškoměr pracuje v pásmu 5,760 GHz. Návrh je realizován klasickým obvodovým řešením bez použití RF modulu. Návrh každé části je podpořen simulacemi a měřením.

FEKT, VUT
v Brně
6.-9.

Horníček, Ladislav
Diplomová práce
Abstrakt

Smyčková anténa s automatickým ladění
Tento projekt je zaměřený na konstrukci smyčkových antén určených pro pásmo krátkých vln doplněných o obvod automatického ladění. Tyto antény využívají ke své činnosti pouze magnetickou složku elektromagnetické vlny. Na začátku práce jsou shrnuty nejdůležitější vlastnosti těchto antén a rozebrány jednotlivé části antény. Další částí je návrh antén s uvedením postupu a vztahů potřebných k jejich návrhu. Důraz je kladen na návrh ladícího kondenzátoru. Poslední část se věnuje možnostem automatického ladění antén pomocí mikroprocesoru.

FEKT, VUT
v Brně
6.-9.

Macháček, Ivan
Bakalářská práce
Abstrakt

Polarizační stav optické vlny
Tématem této bakalářské práce bylo modelování optické vlny a určení její polarizačních vlastností pomocí Stokesových parametrů. Dále byl studován vliv prostředí na polarizaci vlny. V úvodu práce byly definovány základní pojmy týkající se polarizace vlny, dále byly stručně popsány některá používaná polarizační zařízení. Hlavní náplní práce byl maticový popis polarizace některých měřicích metod, umožňující stanovit polarizaci vlny a polarizační vlastnosti prostředí, důraz byl kladen na využití spektrální analýzy. V experimentální části byly využity poznatky z matematického modelování. Předmětem experimentální části bylo: měření parametrů fázových destiček, polarizace vlny a měření Muellerovy matice některých prostředí. Naměřené hodnoty pak byly srovnány s teoretickými předpoklady. Výpočty a generování grafů bylo řešeno pomocí funkcí vytvořených v prostředí Matlab. Z výsledků experimentální části byly stanoveny závěry, umožňující zlepšit přesnost měření.

FEKT, VUT
v Brně
6.-9.

Mandlík, Michal
Bakalářská práce
Abstrakt

Analýza výkonu přístupových bodů bezdrátové sítě 802.11
Tato práce je zaměřena na analýzu vysílaného výkonu přístupového bodu bezdrátové datové sítě podle standardu 802.11 v závislosti na vzdálenosti mezi přijímací stanicí a přístupovým bodem. Praktická část se zabývá měřením reálných výkonových charakteristik ve vnitřním a venkovním prostředí.

DFJP, Univerzita
Pardubice
6.-9.

Šimek, Robert
Diplomová práce
Abstrakt

Automatizovaný GA/MoM navrh vícepásmových PIFA antén
Tato diplomová práce se zabývá automatizovaným GA/MoM návrhem vícepásmových PIFA antén. Práce popisuje sestavení návrhového modulu v programu MATLAB sestávajícího z modulu pro generaci zářiče (1), optimalizačního modulu (2) a modulu pro elektromagnetickou analýzu anténní struktury (3). V modulu (1) je použita vhodná generace motivu zářiče pro jedno, dvou a třípásmový provoz. Modul (2) byl sestaven na základě obecných poznatků o genetických algoritmech. Modul (3) byl sestaven pro analýzu struktury v simulátoru EM pole IE3D. Simulátor používá výpočetní metodu MoM. Funkčnost celého modulu je ověřena návrhem a analýzou jedno, dvou a třípásmových planárních PIFA antén na vzduchovém dielektriku pro zvolená frekvenční pásma.

FEL, ČVUT
Praha
10.-12.

Beran, Vlastimil
Bakalářská práce
Abstrakt

Symetrizační obvody
Symetrizační obvody slouží k propojení symetrické zátěže (anténa, dipól) s nesymetrickým napáječem (koaxiální kabel). Bez zařazení symetrizačního obvodu je zátěž (anténa) špatně přizpůsobena k napáječi a projevuje se to špatnými vlastnostmi antény. V tomto projektu je popsán nejprve princip činnosti a rozdělení symetrizačních obvodů, tvořených úseky vedení. Dále je detailně sledována šířka pásma vybraných typů symetrizačních obvodů a je uvedeno několik doporučení pro konstrukci těchto obvodu. Na závěr je měřením ověřena činnost symetrizačního obvodu.

FEKT, VUT
v Brně
10.-12.

Boleček, Libor
Bakalářská práce
Abstrakt

Inovace programu pro návrh analogových kmitočtových filtrů
Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude sloužit k návrhu příčkových kmitočtových filtrů. K vývoji programu byl použit programovací jazyk c++ a programovací prostředí C++ builder. Metodika návrhu těchto filtru vychází z převodu požadovaného filtru na normovanou dolní propust a aplikaci normovaných aproximaci. Vstupem programu jsou uživatelem zadané parametry filtru, kterými jsou mezní frekvence a požadované útlumy v propustném a nepropustném pásmu. Typ požadovaného filtru a preferovaná aproximace. Výstupními datu programu je obvodová realizace filtru s hodnotami RLC součástek. Uživatel si může zvolit, jestli chce obvod realizovat jako Π nebo T článek. Výstupní data bude možno vytisknout nebo uložit do souboru.

FEKT, VUT
v Brně
10.-12.

Mašek, Martin
Bakalářská práce
Abstrakt

Fraktálové kapacitory
První kapitola obsahuje stručné seznámení s fraktály a jejich historickým vývojem. Ve druhé kapitole je vysvětlen základní popis fraktálů z hlediska fraktální dimenze. Ve třetí kapitole je potom uvedeno základní rozdělení fraktálů podle způsobů jejich tvorby a tyto způsoby ve stručnosti vysvětleny. Čtvrtá kapitola nastiňuje odůvodnění použití fraktálů v oblasti kapacitorů. Toto odůvodnění je dále zkoumáno formou simulací v dalších dvou kapitolách, z nichž pátá se zabývá simulacemi kapacitorů s fraktální hranicí a šestá simulacemi kapacitorů s deskami tvořenými fraktálními vzory. Nakonec v sedmé kapitole jsou diskutovány dosažené výsledky simulací.

FEL, ČVUT
Praha