Soutěž diplomových a bakalářských prací 2010 - výsledky

SPONZOŘI: Ročník 2010 podpořili věcnými cenami - odbornými knihami - společnosti:

Princip a.s.  Intriple a.s. 

Diplomové práce

1.-3.

Havelka, Daniel
Abstrakt

Elektromagnetické pole mikrotubulárního systému buňky
Tato práce se zabývá problematikou buněčného elektromagnetického pole. V úvodní kapitole se zabýváme popisem eukaryotické buňky a jejími základními strukturami, které by mohli generovat elektromagnetické pole. Mikrotubuly, jako část cytoskeltu eukaryotní buňky, splňují všechny podmínky pro generaci elektromagnetického pole. V následující kapitole se zabýváme Fröhlichovou teorií a experimenty, které se snaží tuto teorii potvrdit. Po této kapitole následuje stěžejní část celé práce, a to vytvoření skriptu pro výpočet intenzity elektrického a magnetického pole generované jednoduchým modelem symetrické a nesymetrické mikrotubulární sítě. Z těchto veličin pak počítáme Poyntingův vektor a následně i vyzářený výkon. Následující kapitola se zabývá získanými výsledky a diskutuje je s problematikou měření.

FEL, ČVUT
Praha

1.-3.

Morávek, Ondřej
Abstrakt

Výkonový zesilovač pro pásmo 21–23 GHz
Cílem této diplomové práce je navrhnout výkonový zesilovač pro kmitočtové pásmo 21-23 GHz. Pro návrh budicího stupně byly použity změřené S-parametry tranzistoru. Pro návrh koncového stupně byla použita load-pull měřicí metoda. Celý zesilovač je navržen jako dvoustupňový, kde každý stupeň je v balanční struktuře. Práce je rozdělena na teoretickou část, teoretický návrh různých verzí zesilovačů v programu AWR Microwave Office a na jejich praktickou realizaci a porovnání s naměřenými výsledky. Výsledky návrhu jsou zhodnoceny v závěru.

FEL, ČVUT
Praha
1.-3.

Wolanský, David
Abstrakt

Optimalizace koaxiálních filtrů metodou Tuning-Space Mapping v CST
Tato práce se zabývá optimalizací koaxiálních dutinových filtrů. V práci je podrobně popsána optimalizační metoda Tuning – Space Mapping (TSM) v CST Studiu. Důraz je kladen na vysvětlení funkce jemného a hrubého modelu a jejich vzájemné závislosti. Celý algoritmus je ilustrován a otestován na třístupňovém filtru pracujícího v pásmu 880 – 960MHz. Pro ověření funkčnosti TSM je dále algoritmus aplikován na čtyřstupňový filtr a filtr typu triplet a kvadruplet. Další část práce je zaměřena na automatizaci celého optimalizačního postupu. Pro automatizaci jsou navrženy a naprogramovány v CST makra pro automatický výpočet kalibračních konstant a automatickou kalibraci mezi hrubým a jemným modelem. Kompletní optimalizační postup je aplikován na sedmistupňovém filtru se dvěma křížovými vazbami.

FEKT, VUT
v Brně
4.-5.

Bečvář, Vít
Abstrakt

Rezonanční částice pro návrh metamateriálu
Tato práce se zabývá speciálním druhem kompozitního materiálu (tzv. metamateriálu), který se v přírodě nevyskytuje, lze ho jen uměle vyrobit. Přínos těchto materiálů spočívá v jejich mimořádných vlastnostech. Metamateriál může za určitých podmínek vykazovat zápornou efektivní permitivitu a permeabilitu. Pomocí toho lze potom dosáhnout např. záporného indexu lomu. Dále jsou v práci rozebrány jeho vlastnosti, možnosti využití v praxi a možnosti realizace struktur z těchto materiálů. Hlavním cílem bylo provést analýzu chování částic se zápornou efektivní permitivitou a permeabilitou v programu CST Microwave Studio ve frekvenčním pásmu kolem 3 GHz a zkoumat jejich vzájemnou vazbu. Částice byly jednotlivě laděny na stejnou rezonanční frekveci, přičemž hlavní motivací byl návrh nové částice, na které budou oba motivy naráz, a která dle simulací vykazuje v určitém frekvenčním pásmu okolo 3 GHz zápornou permitivitu i permeabilitu zároveň. Tyto navržené částice byly následně vyrobeny a měřeny.

FEL, ČVUT
Praha
4.-5.

Dufek, Ivo
Abstrakt

Automatický anténní analyzátor
Tato práce se zabývá metodami měření impedancí anténních systémů v rozsahu kmitočtů v pásmu dlouhých až velmi krátkých vln. Jsou diskutovány různé metody měření impedancí a každá z nich je kriticky zhodnocena. V rámci projektu jsou také srovnávány profesionální anténní analyzátory. Na základě tohoto srovnání je stanovena koncepce návrhu vlastního přístroje. V práci je podrobně popsán návrh dílčích částí přístroje včetně softwarového vybavení. Navržený přístroj byl zkonstruován a proběhlo základní testovací měření.

FEKT, VUT
v Brně
6.-7.

Eichler, Jan
Abstrakt

Vícepásmová anténa s fraktálním motivem
Tato práce je zaměřena na analýzu vybraných IFS fraktálních motivů a jejich použití pro vícepásmové mikropáskové antény. Pro modální analýzu zářičů je využito algoritmů vyvinutých Miloslavem Čapkem a Pavlem Hamouzem v prostředí MATLAB. Jako vhodný typ napájení byla použita pozměněná varianta sondy „L-probe“. Celá anténa je navržena pomocí CST Microwave Studia. Navržené miniaturní dvoupásmové antény vykazují relativní šířku pásma 5% a zisk větší než 6dBi. Jeden vzorek antény byl vyroben a změřen. Výsledky měření vykazují dobrou shodu se simulacemi.

FEL, ČVUT
Praha
6.-7.

Pítra, Kamil
Abstrakt

Antény pro pásmo milimetrových vln
Tato práce popisuje návrh a experimentální ověření tří typů širokopásmových antén, motýlkové antény, Vivaldiho antény a spirálové antény. Sledovanými parametry jsou šířka pásma, vstupní impedance, zisk a směrová charakteristika. Dalším krokem je návrh trychtýřové antény pro pásmo milimetrových vln. Pozornost byla věnována správnému návrhu budiče pro trychtýřovou anténu. Pro výslednou anténní strukturu byly vybrány motýlková anténa a Vivaldiho anténa. Na jedné straně anténní struktura poskytuje široké pásmo a vysoký zisk na straně druhé.

FEKT, VUT
v Brně
8.

Příhoda, Milan
Abstrakt

Měření šumového čísla a šumových parametrů
Cílem této práce je realizovat měřící systém pro měření šumového čísla a šumových parametrů. Měřící systém využívá Y metodu pro měření šumového čísla. Systém se sestává z několika přístrojů, které jsou počítačově řízeny softwarem vytvořeným v prostředí NI LabWindows. Práce je rozdělena na několik částí. V první teoretické části jsou vysvětleny a odvozeny nutné závislosti pro měření šumového čísla a šumových parametrů. Další část práce popisuje realizaci měřícího systému, jeho parametry, nejistoty a verifikaci měření. V poslední části práce je několik ukázek praktických měření s navrženým systémem.

FEL, ČVUT
Praha
9.

Harwot, Ondřej
Abstrakt

Návrh dekodéru Ogg/Vorbis
Předmětem diplomové práce je návrh a realizace dekodéru souborů ve formátu Ogg/Vorbis. Systém pracuje v reálném čase a je implementován v programovatelném hradlovém poli FPGA. První část práce obsahuje rozbor nejběžnějších algoritmů pro kompresi zvuku a popis kodeku Vorbis. Druhá část pojednává o použitém soft-procesorovém jádru OR1200 z rodiny procesorù OpenRISC. Hlavní část práce obsahuje rozbor architektury jednotlivých HW a SW částí realizovaného systému. V poslední části jsou prezentovány dosažené parametry výsledného pro různé konfigurace.

FEL, ČVUT
Praha

Bakalářské práce

1.

Frecer, Petr
Abstrakt

Automatický anténní tuner s inteligentním algoritmem ladění
Bakalářská práce se zabývá problematikou impedančního přizpůsobení antén, návrhem a realizací automatického anténního tuneru. Práce uvádí základní fyzikální vztahy pro popis odrazů na elektrickém vedení a impedančního přizpůsobení. Dále jsou zvažována různá obvodová řešení LC článků jako transformátorů impedance. Je vybráno řešení vyhovující zadaným požadavkům. Konstruované zařízení je navrženo s ohledem na plně automatickou činnost. Všechny činnosti jsou řízeny pokyny mikrokontroléru. Rychlé přizpůsobení impedance zabezpečuje inteligentní algoritmus. Jako nezbytný zdroj vstupních dat slouží PSV-metr. Mikrokontrolér je dále doplněn o periferie rozšiřující funkčnost zařízení (frekvenční čítač, externí paměť). Ovládání tuneru je realizováno dálkově pomocí programu v osobním počítači komunikujícím přes sběrnici USB nebo RS-232.

FEKT, VUT
v Brně

2.

Zatloukal, Petr
Abstrakt

Řízení anténního rotátoru pomocí mikroprocesoru Atmel
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací obvodu pro řízení a diagnostiku stavu komerčně dostupných anténních rotátorů, které obecně slouží k natáčení antén s úzkou – směrovou vyzařovací charakteristikou do požadovaného směru příjmu a vysílání. Rotátory řízené mikrokontrolery jsou z principu schopny komunikovat s osobními počítači, které mohou být použity pro případnou automatizaci měření a do kterých se dnes nejčastěji prostřednictvím softwarových deníků zapisují data o uskutečněných radiových spojeních v radioamatérském provozu.

FEKT, VUT
v Brně
3.

Podivinský, Vít
Abstrakt

Zkratovaná mikropásková anténa s lomeným napáječem
Tato práce se zabývá návrhem mikropáskové antény se zkratovací stěnou uprostřed rezonančního s lomeným napáječem a vytvořením a ověřením náhradního obvodu této antény. Obsahuje modely vytvořené v programu CST Microwave Studio a náhradní obvody sestavené v programu AWR Microwave Office. Součástí práce je ověření a porovnání dosažených výsledků

FEL, ČVUT
Praha