Soutěž diplomových a bakalářských prací 2012 - výsledky

SPONZOŘI: Ročník 2012 podpořili věcnými cenami - odbornými knihami - společnosti:

Princip a.s.  Intriple a.s. 


 Diplomové práce

1.

Viktor Adler 


Tranzistorový násobič 12 - 24 GHz

Abstrakt: Diplomová práce se zabývá funkcí a obecným popisem parametrů násobičů kmitočtu. Velmi krátce jsou zmíněny vlastnosti a typy pasivních násobičů a dále jsou představeny aktivní násobiče a jejich spojitost s tranzistorovými zesilovači. U tranzistorových zesilovačů pracujících v nelineárním režimu je důraz kladen na frekvenční spektra výstupních signálů. Dále je uvedena teorie a praktický postup malosignálového návrhu aktivního násobiče. Malosignálový návrh je proveden s lineárním modelem tranzistoru VMMK 1225 a výsledné parametry jsou verifikovány pomocí tabulárního modelu tranzistoru. Dále následuje praktický postup velkosignálového návrhu násobiče s tranzistorem VMMK 1225 s použitím tabulárního modelu. Velkosignálový návrh násobiče byl vyroben a změřen.

FEL, ČVUT
Praha
2.

Vlk 
Jan


Návrh a realizace elektricky malé antény

Abstrakt: Práce se zaobírá návrhem a realizací elektricky malé antény v okolí pásma GSM900 (přizpůsobení lepší než -10 dB) s cílem dosažení co nejmenšího možného činitele Q pro danou geometrii antény díky nalezení optimální pozice pro napájení antény. Pro tyto účely bude využito SOMA algoritmu, který byl v rámci práce implementován v Matlabu. této práci je ukázán systematický postup vycházející z modální analýzy, který je ověřen pomocí profesionálního softwaru. Navržená anténa bude následně fyzicky realizována a srovnána se simulací. Celý návrh primárně slouží k účelu ověření základních možností a omezení u parametrizované geometrie daného typu antény.

FEL, ČVUT
Praha
3.

Buš

Ondřej


Přímý frekvenční číslicový syntezátor s externí synchronizací

Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou přímé frekvenční číslicové syntézy. V úvodu práce je vysvětlen princip a uvedeny základní vlastnosti této metody generování signálu. Rozebrány jsou především dopady na čistotu spektra výstupního signálu. Další kapitola se zabývá návrhem zařízení, tedy výběrem DDFS obvodu a dalších základních bloků. Je zde uveden návrh násobiče kmitočtu, rekonstrukčního filtru a výstupního zesilovače. Zabývá se také výběrem řídícího obvodu. Zařízení je možné ovládat pomocí počítače přes sběrnici USB. Pro tyto účely byl vytvořen uživatelský program. Změřené vlastnosti zařízení jsou uvedeny na konci práce. Práce obsahuje schémata a desky plošných spojů navržených částí včetně simulací a změřených parametrů.

FEKT, VUT
v Brně
4.

Frecer

Petr


Radiokomunikační monitor pro ISM pásmo 868 MHz

Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací radiokomunikačního monitoru pro ISM pásmo 868 MHz. V práci je uveden popis bezlicenčních rádiových pásem dle doporučení ITU a norem ETSI. Zvláštní pozornost je věnována pásmu 863 MHz až 870 MHz. Podrobně je popsán transceiver CC1020, který tvoří základ monitoru. Postupně je představen obvodový návrh, sestavení monitoru a vytvoření firmwaru. Radiokomunikační monitor je přenosný, napájený primárně z baterií. Monitor umožňuje zobrazit spektrum signálů v pásmu 868 MHz, indikuje kmitočtovou odchylku vysílače a přijímá vysokofrekvenční signál s modulací FSK. Demodulovaná data je možné přenést do osobního počítače přes rozhraní USB.

 

FEKT, VUT
v Brně
5.

Šindler

Pavel


Retrodirektivní anténní pole

Abstrakt: V první části této práce je shrnuta základní teorie retrodirektivních anténních polí a jejich jednotlivých částí – antén a směšovačů. Dále je uveden krátký přehled možností využití retrodirektivních anténních polí k přenosu informace. Druhá část práce se zabývá návrhem konkrétního retrodirektivního pole. Návrh začíná sestavením modelu anténního pole v programu MATLAB. Poté je zvolena vhodná struktura pro další návrh.  Dále jsou navrženy a v programu Ansoft Designer analyzovány jednotlivé části retrodirektivního anténního pole – flíčková anténa, směšovač, dolní propust a pásmová zádrž, slučovač signálů a Wilkinsonův dělič výkonu. Pro analýzu antény je použit také program CST Microwave Studio. Další část práce se zabývá realizací jednotlivých bloků retrodirektivního anténního pole a měřením jejich parametrů.

FEKT, VUT
v Brně

 

 

 

 Bakalářské práce - v této kategorii se komise naprostou většinou shodla na tom, že si přihlášená práce zaslouží ocenění IEEE

 

1.

Prchal Lukáš

Návrh dvoupásmové antény pro příjem wifi signálu do USB klíče

Abstrakt: Tato práce se zabývá návrhem dvoupásmové antény pro příjem Wi-Fi signálu do USB modulu přijímače, který lze pomocí USB rozhraní připojit k notebooku nebo PC a pomocí tohoto přijímat dostupný Wi-Fi signál. Byly vybrány střední frekvence z rozsahu pásma 2,4 GHz a 5 GHz, na kterých se Wi-Fi signál provozuje a na tyto byla naladěna anténa. Celý proces návrhu se uskutečnil v simulačním programu CST Microwave Studio 2010. První část práce se zabývá návrhem samotné antény, kde jsou naladěna dvě pásma. Druhá část se zabývá optimalizací a doladěním pásem s ohledem na fakt že anténa bude uvnitř plastového obalu a uvnitř bude elektronika zabezpečující funkčnost celého zařízení.

FEKT, VUT
v Brně