Soutěž diplomových a bakalářských prací 2013 - výsledky

Diplomové práce

1.

Stanislav Popelka
Abstrakt

Radiační odolnost výkonových součástek na bázi SiC
Tato práce se zabývá studiem vlivu neutronového záření na MPS Schottky diody na bázi karbidu křemíku. V rámci práce byla navržena a realizováná metoda pro dynamické měření statických závěrných charakteristik výkonových součástek a identifikován vliv neutronů na studovanou strukturu. Na závěr byl navržen a implementován SPICE model s možností simulovat činnost součástky v prostředí se zvýšenou radiací.
 

ČVUT v Praze

2.-3.

Jaromír Uherek
Abstrakt

Návrh vysokonapěťového zdroje sinusového napětí
Cílem  diplomové práce je návrh zdroje pro testování izolačních materiálů s výstupním napětím  50 V -  2 kV a pevnou frekvencí 50 Hz. Zdroj  je řízen pomocí  osobního počítače, do kterého  jsou  odesílány hodnoty skutečného napětí a proudu. Pro obousměrnou komunikaci  je použito rozhraní USB.

VUT
v Brně

2.-3.

Tomáš Vafek
Abstrakt

Parametrická studie a návrh quadrifilární šroubovicové antény
Tato diplomová práce se zabývá studií a návrhem quadrifilární šroubovicové antény z hlediska jejího využití v systémech družicové navigace. Součástí práci je i realizace navržené antény a dále měření jejích elektrických parametrů.

ČVUT v
Praze

4.

Lukáš Kratochvíl
Abstrakt

Koncepce mobilních sítí čtvrté generace (LTE) v heterogenním uspořádání
Tato práce se zabývá simulacemi koordinace mezibuňkové interference na fyzické vrstvě  pro mobilní sítě 3GPP LTE a LTE-Advanced v prostředí MATLAB. Definuje a provádí simulace interferenčního chování různých vrstev heterogenní mobilních sítí. V úvodu je nastíněn popisradiové vrstvy LTE a LTE--A, heterogenních sítí a metod pro potlačení mezibuňkových a mezivrstvových interferencí. Implementační část práce popisuje konstrukci a parametry simulátoru fyzické vrstvy LTE, simulace pro různé případy interferenčních scénářu v rámci sítě pro makrobuňky, pikobuňky a femtobuňky.

ČVUT v Praze

 

Bakalářské práce - v této kategorii se komise naprostou většinou shodla na tom, že si přihlášená práce zaslouží ocenění IEEE

1.

Jakub Popp
Abstrakt

Nízkošumový anténní zesilovač pro multikonstelační přijímače družicové navigace
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací nízkošumového anténního zesilovače, který slouží pro příjem signálů družicové navigace. Zesilovač bude součástí multikonstelačního přijímače, zpracovávajícího signály systémů GPS, GLONASS, Galileo, COMPASS, EGNOS, WAAS a QZSS.

ČVUT v
Praze