Soutěž diplomových a bakalářských prací 2016 - výsledky

Diplomové práce

1. Jan Spáčil

ESD ochrana rychlých sériových sběrnic

Obsahem této diplomové práce je charakterizace ESD ochran používaných na rychlých datových sběrnicích. Je zde popsána metoda měření a tvorby modelu těchto ochran. Dále je zde pak tento model využit při simulaci zkreslení signálu v časové oblasti. Simulace v časové oblasti je nakonec zkontrolována s měřením v časové oblasti.

ČVUT v Praze
2. Vladimír Hradňanský

Multimódový VKV rozhlasový přijímač

Cílem této práce je navrhnout mikroprocesorem řízený multimódový VKV rozhlasový přijímač s možností příjmu AM, FM a DAB. Nejdříve je nutné se seznámit s digitálním rozhlasovým vysíláním DAB a jeho funkcí RDS. Poté můžeme přistoupit k návrhu obvodového řešení přijímače za použití moderní součástkové základny. Následně je nutno sepsat obslužný software a zkonstruovat prototyp přijímače, ověřit jeho funkci a parametry. Výsledkem práce je multimódový VKV rozhlasový přijímač ovládaný přes dotykovou obrazovku a umožňující webovou správu.

Vysoké učení technické v Brně
3. Ondřej Krátký

Polarizovatelnost elektricky malých dokonale vodivých částic

Tato diplomová práce je zaměřena na výpočet tenzorů polarizovatelnosti. Úvod se věnuje představení konceptu polarizovatelnosti a jejímu využití. První část diplomové práce se zabývá odvozením vztahů pro výpočet těchto tenzorů. V druhé části je představena implementace těchto vztahů v prostředí MATLAB a následné porovnání výsledků s jinými autory.

ČVUT v Praze