Soutěž diplomových a bakalářských prací 2017 - výsledky

Diplomové práce

1. Ľubomír Klinko

Antikolízny radar

Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou pasívnych mikropásikových a koplanárnych prvkov pre účely merania obvodov antikolízneho radaru. Analýzou realizovaných pasívnych obvodov sú vyšetrené vplyvy technológie výroby a fyzikálne vlastnosti substrátu. Mikroskopickými meraniami boli nájdené skutočné geometrické rozmery realizovaných obvodov. Výsledný identifikovaný model substrátu a metodológia postupu sú použité pre analýzu zosilňovača antikolízneho radaru. Návrh a softvérové analýzy boli vykonávané v prostredí Advenced design system od spoločnosti Keysight Technologies.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
2. Petr Pražák

Online monitoring ampacity prenosových linek

Tento projekt se zabývá problematikou sledování ampacity prenosových linek. Teoretická cást obsahuje úvod do problematiky ampacity a možností jejího sledování. Cílem praktické cásti práce je návrh zarízení vhodného pro monitoring ampacity vysokonapetových prenosových linek.

České vysoké učení technické v Praze
3. Vojtěch Pecen

Výkonové zesilovače v pevné fázi pro pásmo L

Cílem diplomové práce je návrh dvoustupňového zesilovače pracující v pásmu vyhrazeném pro sekundární radary 1090 MHz. Výstupní výkon zesilovače má být 20 W a účinnost zesilovače má být co nejvyšší. Proto je koncový stupeň navržen ve třídě C. Obsahem diplomové práce je teoretický rozbor, simulace parametrů, porovnání simulačních programů Ansys Designer a AWR Microwave Office a návrh jednotlivých stupňů zesilovače a následné porovnání naměřených parametrů se simulacemi.

VUT Brno
4. Ing. Jan Galajda

Výkonový zesilovač v pásmu L

Tato práce se zabývá návrhem výkonového zesilovače pro pásmo L. Návrh zesilovače je nejprve podložen nutným teoretickým základem problematiky VF výkonových zesilovačů. Po prostudování dostupných koncepcí výkonových zesilovačů je jako vhodný typ vybrán doherty zesilovač. Při jeho návrhu je brán ohled na linearitu a účinnost. K simulaci je použit program AWR. Zesilovač je následně realizován a jsou zjištěny jeho parametry. Naměřené výsledky jsou diskutovány a zhodnoceny. Tato práce předkládá kompletní návrh lineárního doherty zesilovače pro moderní komunikační systémy.

VUT Brno

Bakalářské práce

1. Pavel Hanuš

Návrh modulu SQM4

Bakalářská práce popisuje návrh modulu SQM4, který má mnoho použití v průmyslovém odvětví. Modul obsahuje dva mikrokontroléry, DDR paměť a další komunikační rozhraní. Mimo jiné komunikuje přes dva bezdrátové standardy BT 4.2 a 802.15.4. Rozměry modulu jsou pevně dané - 42 x 42 milimetrů. Výsledný výrobek je chráněn licenční známkou. První část se zabývá používanými sběrnicemi, teorií impedančního přizpůsobení, paměťmi, filtry a zobrazovacími systémy. Druhá část práce se zabývá volbou součástek, návrhem schématu modulu, simulací filtru a popisem vrstev plošného spoje. Výsledkem práce jsou vygenerovaná gerber data.

CTU FEE
2. Radovan Blažek

Generátor řídicího napětí pro tester odolnosti

Tato práce se zabývá návrhem arbitrárního generátoru napětí ovládaného z PC pro generování neomezeně dlouhých průběhů. Nejdříve je vysvětlený účel takového zařízení a na to navazuje popis jednotlivých funkčních součástí generátoru.

České vysoké učení technické v Praze
3. Václav Hubata-Vacek

Realizace VLC komunikačního systému

Tato práce se zabývá návrhem a realizací VLC komunikačního systému. V úvodu práce jsou popsány principy VLC a technika s VLC spojená. V druhé části je popsán vlastní návrh a realizace VLC komponent. V části třetí jsou uvedeny výsledky měření provedených na těchto komponentách. Shrnutí práce je pak uvedeno v části poslední.

České vysoké učení technické v Praze
4. Ondřej Němec

Měření rychlosti CW radarem

Bakalářská práce se zabývá návrhem řetězce zpracování mezifrekvenčního signálu z Dopplerovského radarového senzoru. Navržený řetězec se skládá z antialiasingového filtru a mikroprocesoru. Mikroprocesor číslicově zpracovává navzorkovaný mezifrekvenční signál pomocí naprogramovaného algoritmu DIT pro výpočet Diskrétní Fourierovy transformace a také provádí základní odhad rychlosti.

Univerzita Pardubice
5. Lukáš Nahálka

Laboratórna pomôcka na meranie rýchlosti rádiolokačnou metódou

V bakalárskej práci je rozobraný teoretický konspekt k možnostiam využitia miniatúrneho rádiolokačného modulu RSM3650. Detailnejšie je v nej popísaná konštrukcia funkčného prototypu laboratórnej pomôcky na meranie rýchlosti objektu rádiolokačnou metódou. Čitateľ sa dozvie o návrhu laboratórnej pomôcky, základné informácie o skonštruovanom funkčnom prototype laboratórnej pomôcky, jej vstupoch a výstupoch. Výstupom práce je skonštruovaný funkčný prototyp pre meranie rýchlosti rádiolokačných objektov z aplikácie počítača.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika