Soutěž diplomových a bakalářských prací 2018 - výsledky

Diplomové práce

1. Petr Kaděra

Trychtýřová anténa s potlačenými bočními laloky

Tato diplomová práce je zaměřena na způsoby možné realizace směrové trychtýřové antény s potlačenými bočními laloky v kmitočtových pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz. V práci je provedena rešerše možných metod řešení včetně srovnání jejich parametrů, zhodnocení kladů a záporů jednotlivých řešení. Mimo dané technické požadavky zadání byl kladen důraz také na výrobní možnosti a cenovou dostupnost materiálů použitelných pro danou anténu. Hlavní část práce je věnována kónické trychtýřové anténě zatížené hyperbolickou dielektrickou čočkou dále pak možnosti využití antény s plochou čočkou na bázi vysílacího pole a také antény s integrovanou eliptickou čočkou. Následující část práce se zabývá možnostmi charakterizace vlastností dielektrického materiálu čočky.

Vysoké učení technické v Brně
2. Ladislav Kalina

Obvody pro tvarování svazku antény v pásmu L

Tato práce se zaměřuje na návrh obvodů určených pro tvarování svazků (dále jen OTS) antén pasivního radaru. Ve své úvodní části postupně prochází základní teorii pasivních radarů a principy řízení svazků antén. Následně dochází k návrhu OTS na úrovni blokového schématu. Poté jsou vybrány obvody řídící amplitudu a fázi, včetně návrhu řídící komunikace. Následuje realizace IQ fázovacího článku a automatizované měření. Na základě vyhodnocení výsledků z měření je IQ fázovací článek upraven a je navržena DPS pro 2x2 OTS. Práce také obsahuje návrh ovládací aplikace v programu Matlab a návrh řídícího programu pro mikrokontrolér STM32F407VG.

VUT Brno

Bakalářské práce

1. Filip Klapil

Koncový stupeň vysílače pro radioamatérské pásmo 144 MHz (2 m)

Cílem bakalářské práce je návrh řešení vysokofrekvenčního koncového stupně o výkonu minimálně 1kW. Součástí řešení je použití komerčního modulu koncového stupně. Bude proveden návrh vstupního útlumového článku, přepínacích prvků v signálové cestě, výstupního filtru a ochranných obvodů vč. chlazení. Práce obsahuje návrh systémového řešení s pojednáním o požadovaném výkonu a legislativními požadavky. Následuje hardwarová sekce, kde se práce věnuje návrhu zapojení, teoretickému výpočtu součástek a simulaci. V poslední části se práce věnuje praktické realizaci, ověření funkce, měření dosažených parametrů a jejich zhodnocení.

VUT Brno
2. Jan Filip

Mikrovlnný planární filtr

Práce se zabývá návrhem úzkopásmového planárního mikrovlnného filtru se středním kmitočtem $f_0 = 2,45,mathrm{GHz}$. Obsahuje metody návrhu analogových kmitočtových filtrů. Zaměřuje se na izoextremální aproximace a jejich modifikace a uvádí tabelaci vybraných normovaných dolních propustí. Na jejich základě je realizován jednostupňový kaskádní kvadruplet. Měřením je ověřena dobrá shoda se simulacemi. Realizovaný filtr je snížen o $0,82\%$. Snížení citlivosti při použití ultrasférické aproximace se v případě hairpin filtru nepodařilo prokázat.

České vysoké učení technické v Praze