Soutěž diplomových a bakalářských prací 2014 - výsledky

Diplomové práce

1.

 

Michal Šilhán
Abstrakt

Návrh antény s dielektrickým rezonátorem
Diplomová práce je zaměřena na použití dielektrických rezonátorů jako anténních vyzařovacích prvků. V teoretické části je proveden rozbor jejich principu, vlastností a postupů při parametrizaci antény. Dále jsou probrány metody buzení, dělení výkonu a princip výpočetní metody FDTD pro analýzu v časové oblasti. V praktické části je na základě modelů v programu CST Microwave Studio proveden rozbor vlastností DR různých tvarů a materiálů na frekvenci 3GHz. Dále byla navržena, zkonstruována a provedena měření na anténě s jedním DR prvkem. Na závěr byla navržena anténní řada s osmi DR prvky včetně obvodu pro rozvod energie, která byla rovněž zkonstruována a provedena její měření.

Univerzita Pardubice

2.

Ondrej Krivosudský
Abstrakt

Microwave absorption and permittivity of protein and microtubule solution
Purpose: Theoretical study and calculation of microwave absorption in biological protein structure together with theoretical and experimental investigation of protein influence on a complex permittivity in aqueous solution. Materials and Methods: Microwave absorption by microtubules has been calculated. Key parameters of microtubules absorption were determined by using molecular and physical approaches. The basic concept of protein behavior along with its effect on complex permittivity in aqueous environment was investigated. Agilent Dielectric Probe Kit with slim probe was used for measuring complex permittivity of proteins in solutions. The purpose is to describe dielectric and electromagnetic properties of proteins, so we can gain deeper understanding of their interaction with electromagnetic field and their possible role in generation of electromagnetic field. Results and Conclusion: Calculations have shown that microtubule absorption is mainly dependent on its length, magnitude of dipole moment of tubulin heterodimer and on viscosity of the environment. In addition the effective dipole moment of tubulin heterodimer is dependent on the angle of rotation between the vector of the electric field and dipole moment. The key role in microtubule absorption is the calculation of the relaxation time. We used several techniques to calculation. We found that permittivity of the environment is affected by presence of proteins, and it is related to the protein concentration. Presence of proteins in aqueous environment leads to a decreased value of the real part of complex permittivity in whole range of measured frequencies (0.2 - 50GHz) and to an increase of the imaginary part due to a complex dispersion process in proteins.

ČVUT v Praze

3.

Tomáš Žák
Abstrakt

Telemetrie pro RC modely letadel
Diplomová práce je zaměřena na problematiku měření telemetrických údajů RC modelu letadla během letu. Zapojení je schopno měřit přetížení, výšku, pozici, tlak a rychlost letu a následně tato data uložit na paměťové médium. Cílem diplomové práce bylo navrhnout funkční desku, obslužný firmware a jednoduchý program na PC pro vyhodnocení naměřených dat. Zapojení obsahuje pět základních částí. Je to mikrokontrolér pro řízení celého zapojení, akcelerometr, slouží pro snímání přetížení, barometr měří výšku a tlak. Poslední je GPS modul, který sleduje pozici a rychlost letu. Údaje jsou ukládány na microSD kartu. Vyhodnocení probíhá pomocí programu vytvořeného v Matlabu s jednoduchým uživatelským rozhráním.

VUT v Brně

 

Bakalářské práce - oceněni oba přihlášení (oba navrženi většinou hodnotitelů)


Vladimír Hradňanský
Abstrakt

Vysokofrekvenční vícekanálový měřič výkonu
V této práci je proveden rozbor metod měření vysokofrekvenčního výkonu, následně návrh a realizace procesorem řízeného vícekanálového vysokofrekvenčního měřiče výkonu. Přístroj umožňuje komunikaci přes USB či port RS232, korekci a kalibraci výpočtů uložených na SD kartě přístroje, výsledky měření zobrazovat na LCD display. Měřič je schopen s třemi různými sondami měřit výkon až do 8 GHz. Vestavěný zeslabovač 40 dB umožňuje měření do frekvence 2,5 GHz s výkonem až 100 W. Výsledkem práce je kompletní funkční měřicí přístroj včetně tří typů sond, měřicí jednotky a software.

VUT v Brně


Jan Spáčil
Abstrakt

Návrh a realizace zařízení pro měření poměru stojatých vln (PSV)
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci PSV metru pro pásmo 1 až 2 GHz. Na začátku práce je teoretický základ z hlediska odrazu vln na vedení a jsou popsané nejčastější konstrukce směrových vazeb. Druhá část se práce zabývá samotným postupem návrhu od volby vhodných součástek až po jejich zapojení. Poslední část je věnovaná měření parametrů jednotlivých částí PSV metru a měření PSV s navrženým PSV metrem.

ČVUT v Praze

 

Hodnocení se zúčastnilo 9 členů Chapteru.