Soutěž diplomových a bakalářských prací 2015 - výsledky

Diplomové práce

1. David Čada

Spektrální analyzátor do 500 MHz

Práce se věnuje návrhu spektrálního analyzátoru typu superheterodyn s dvojitým směšováním do kmitočtu 500 MHz, dynamickým rozsahem 90 dB, mezifrekvenčními kmitočty 868,3 MHz a 10,7 MHz. Jsou řešeny jednotlivé bloky spektrálního analyzátoru jako jsou fázové závěsy, mezifrekvenční filtr typu SAW, krystalový filtr, logaritmický detektor. Dále je v práci uveden samotný postup návrhu včetně doladění, měření některých bloků a měření samotného spektrálního analyzátoru.

VUT v Brně
2. Jaroslav Havlíček

Malé odražeče pro bezčipovou rádiovou identifikaci

Technologie RFID je dnes dobře známá. Její další rozšiřování je omezeno výrobními náklady tagů. Současným trendem je bezčipová RFID, jejímž cílem je zlevnění tagů na úroveň čárových kódů. Cílem této práce je analýza několika uniplanárních odražečů vycházejících z půlvlnného dipólu, které by potenciálně mohly mít využití v bezčipové RFID. Pomocí simulací byla určena jejich efektivní odrazná plocha (RCS), která ovlivňuje čtecí vzdálenost tagu. Šířka pásma rezonance odražeče a jeho plocha jsou pak parametry, které jsou určující pro jeho bitovou kapacitu. Tři nejvhodnější odražeče byly použity pro sestavení 20-ti bitových tagů, ve dvou uspořádáních. Průběhy RCS těchto tagů byly určeny pomocí simulace a monostatickým měřením v bezodrazové komoře.

ČVUT v Praze
3. Michal Řezníček

Návrh AMTI filtru pro radar s proměnnou periodou vysílání impulsů

V diplomové práci je popsán návrh Dopplerovského AMTI filtru pro radar s proměnnou periodou vysílání. Navržený algoritmus syntézy impulzové odezvy filtru zajišťuje současné potlačení odrazů od stacionárních pozemních cílů a od meteoútvarů. Délka impulzní odezvy musí být vzhledem ke stabilitě systému a pohybu antény omezena na 5 až 7 koeficientů. Navržený algoritmus pro výpočet koeficientů filtru je ověřen na reálných datech.

Univerzita Pardubice

Bakalařské práce

1. Vojtěch Pecen

Mikrovlnný výkonový zesilovač

Cílem bakalářské práce je návrh mikrovlnného výkonového zesilovače v pásmu X pro střední kmitočet 10,368GHz. Zesilovač má pracovat v CW režimu a v pulsním režimu s výstupním výkonem 36dBm a ziskem 20dB. Obsahem bakalářské práce je teoretický rozbor, návrh zesilovače a jeho napájecích a ochranných obvodů, simulace časových konstant napájecích obvodů, simulace zesilovače, konstrukce a změření parametrů zesilovače.

VUT v Brně
2. Jan Galajda

Koncový stupeň širokopásmového zesilovače 5kHz - 1,5 GHz

Tato práce se zaměřuje na problematiku návrhu koncové části širokopásmového zesilovače, který má sloužit jako náhrada za již nevyhovující zesilovač pracující v pásmu 5 KHz – 1,5 GHz. Práce popisuje vytvoření měřicích skriptů pro zjištění parametrů původního zesilovače. Dále popisuje návrh širokopásmového zesilovače pomocí simulačního programu AWR Microwave Office a poté samotnou realizaci a zjištěné parametry nově navrženého širokopásmového zesilovače.

VUT v Brně
3. Marian Knietel

Optické planární mnohavidové výkonové rozbočnice

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, výrobou a meraním planárnych mnohovidových výkonových rozbočníc 1x2Y a 1x4Y pre POF (Plastic Optical Fiber) vlákna. V prvej časti práce je popísaný princíp šírenia svetla v planárnych štruktúrach, rozdelenie optických rozbočníc a ich popis a príklady týchto štruktúr z literatúry. Následne je uvedený návrh rozbočníc, ktorý zahŕňa dva spôsoby: prvým je teoretický návrh na základe vzťahov pre výpočet geometrických parametrov rozbočníc a činiteľa priepustnosti a odrazivosti, a druhým návrh v simulačnom programe BeamPROPTM, v ktorom sa využíva metóda šírenia optického zväzku (Beam Propagation Method). Na základe týchto simulácií bolo vybraných sedem navrhnutých motívov, ktoré boli vyrobené vytvorením drážok do PMMA (polymetylmetakrylát) substrátu pomocou CNC gravírovania a použité boli vlnovodné materiály NOA73, OG113 a NOA1625, ktoré boli nanesené do drážok a vytvrdené UV žiarením. Popísaná je tiež diagnostika navrhnutých štruktúr a dosiahnuté výsledky.

ČVUT v Praze

Hodnocení se zúčastnilo 8 členů Chapteru.