Soutěž diplomových a bakalářských prací 2018

Diplomové práce

Petr Kaděra

Trychtýřová anténa s potlačenými bočními laloky

Tato diplomová práce je zaměřena na způsoby možné realizace směrové trychtýřové antény s potlačenými bočními laloky v kmitočtových pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz. V práci je provedena rešerše možných metod řešení včetně srovnání jejich parametrů, zhodnocení kladů a záporů jednotlivých řešení. Mimo dané technické požadavky zadání byl kladen důraz také na výrobní možnosti a cenovou dostupnost materiálů použitelných pro danou anténu. Hlavní část práce je věnována kónické trychtýřové anténě zatížené hyperbolickou dielektrickou čočkou dále pak možnosti využití antény s plochou čočkou na bázi vysílacího pole a také antény s integrovanou eliptickou čočkou. Následující část práce se zabývá možnostmi charakterizace vlastností dielektrického materiálu čočky.

Vysoké učení technické v Brně
Ladislav Kalina

Obvody pro tvarování svazku antény v pásmu L

Tato práce se zaměřuje na návrh obvodů určených pro tvarování svazků (dále jen OTS) antén pasivního radaru. Ve své úvodní části postupně prochází základní teorii pasivních radarů a principy řízení svazků antén. Následně dochází k návrhu OTS na úrovni blokového schématu. Poté jsou vybrány obvody řídící amplitudu a fázi, včetně návrhu řídící komunikace. Následuje realizace IQ fázovacího článku a automatizované měření. Na základě vyhodnocení výsledků z měření je IQ fázovací článek upraven a je navržena DPS pro 2x2 OTS. Práce také obsahuje návrh ovládací aplikace v programu Matlab a návrh řídícího programu pro mikrokontrolér STM32F407VG.

VUT Brno

Bakalařské práce

Jan Filip

Mikrovlnný planární filtr

Práce se zabývá návrhem úzkopásmového planárního mikrovlnného filtru se středním kmitočtem $f_0 = 2,45,mathrm{GHz}$. Obsahuje metody návrhu analogových kmitočtových filtrů. Zaměřuje se na izoextremální aproximace a jejich modifikace a uvádí tabelaci vybraných normovaných dolních propustí. Na jejich základě je realizován jednostupňový kaskádní kvadruplet. Měřením je ověřena dobrá shoda se simulacemi. Realizovaný filtr je snížen o $0,82\%$. Snížení citlivosti při použití ultrasférické aproximace se v případě hairpin filtru nepodařilo prokázat.

České vysoké učení technické v Praze
Filip Klapil

Koncový stupeň vysílače pro radioamatérské pásmo 144 MHz (2 m)

Cílem bakalářské práce je návrh řešení vysokofrekvenčního koncového stupně o výkonu minimálně 1kW. Součástí řešení je použití komerčního modulu koncového stupně. Bude proveden návrh vstupního útlumového článku, přepínacích prvků v signálové cestě, výstupního filtru a ochranných obvodů vč. chlazení. Práce obsahuje návrh systémového řešení s pojednáním o požadovaném výkonu a legislativními požadavky. Následuje hardwarová sekce, kde se práce věnuje návrhu zapojení, teoretickému výpočtu součástek a simulaci. V poslední části se práce věnuje praktické realizaci, ověření funkce, měření dosažených parametrů a jejich zhodnocení.

VUT Brno